Program Dobry start - informator

Logo Programu Dobry start

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca o piekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wniosek o świadczenie dobry start – podobnie jak wniosek o świadczenie wychowawcze z Programu „Rodzina 500+’- można składać online od 1 lipca przez stronę https://empatia.mpips.gov.pl/ lub przez bankowość elektroniczną oraz od 1 sierpnia także drogą tradycyjną (w formie papierowej). Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Wniosek można złożyć w tych samych instytucjach, co wniosek o 500+, czyli w urzędzie miasta lub gminy, ośrodku pomocy społecznej lub innej jednostce wyznaczonej w gminie (np. w centrum świadczeń). Wnioski o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej są z kolei przyjmowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.

Wniosek o ustalenia prawa do świadczenia "Dobry start"

Zakończenie realizacji Rządowego programu „Dobry start”. 

Jeszcze dziś - 30 listopada, w ostatnim możliwym terminie , wpłynęły do Miejskiego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Pilźnie wnioski o wyprawkę dla uczniów w ramach programu „Dobry start”.

Od początku trwania programu, tj. od 1 lipca  do 30 listopada 2018 r. przyjęto i pozytywnie rozpatrzono 1602 wnioski o przyznanie wyprawki szkolnej dla 2449 uczniów szkół różnego typu (podstawowych, zawodowych, gimnazjów, liceów, techników) na łączną kwotę 734 700 zł. Szacuje się, że w naszej Gminie z tej jednorazowej pomocy finansowej skorzystali wszyscy uprawnieni do otrzymania świadczenia.

Wnioski do przyszłorocznego Programu „Dobry start” będzie można składać od lipca 2019 r.

Stan realizacji Rządowego programu “Dobry Start” na dzień 3 września 2018.

 

Od początku trwania programu tj. od 1 lipca 2018 r. do dnia 3 września br. wypłacono świadczenie 300 + dla 1556 uczniów na łączną kwotę 446. 800,00 zł

 

Wnioski o przyznanie świadczenia 300+ przyjmowane będą w  siedzibie Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Pilźnie przy ul. 3-go Maja 1 w dni robocze w godzinach od 7:30 do 15:30 do 30 listopada 2018 r.

Rządowy Program „Dobry start” realizuje Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Pilźnie. Od 1 lipca br. ubiegający się o wyprawkę szkolną 300+, mają możliwość składania wniosków w formie elektronicznej.

Do dnia 24 lipca br. Zespół przyjął łącznie 217 wniosków o przyznanie świadczenia dla 308 uczniów szkół różnego typu.

Zrealizowano już pierwszą wypłatę świadczenia dla 208 uczniów ze 149 rodzin na łączną kwotę ponad 60 tys. zł, w tym 300 zł jednorazowej pomocy wypłacono dla 148 uczniów szkół podstawowych, 13 uczniów szkół gimnazjalnych i 47 uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Najczęściej spotykane nieprawidłowości w rozpatrywanych dotąd wnioskach, to błędne określanie rodzaju szkoły oraz pomyłki w adresach szkół. W przypadku uczniów uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych, tj. liceów, techników, szkół zawodowych, należy wpisywać: dotychczasowa szkoła ponadgimnazjalna z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych.

Od 1 sierpnia do 30 listopada 2018 r. wnioski o przyznanie świadczenia 300+ przyjmowane będą także w wersji papierowej w siedzibie MZEASiP. przy ulicy 3 Maja 1.