Orlik

Moje Boisko "ORLIK 2012"

REGULAMIN KORZYSTANIA „KOMPLEKSU BOISK ORLIK 2012”

 1. Regulamin określa zasady korzystania z kompleksu sportowego.
 2. Kompleks sportowy obejmuje boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne oraz zaplecze sanitarno-szatniowe.
 3. Administratorem kompleksu sportowego „Orlik” jest Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Pilźnie
 4. Zajęcia sportowe organizuje i koordynuje animator sportu wyznaczony przez administratora.
 5. Korzystający z kompleksu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz stosowania
  się do uwag animatora sportu.
 6. Korzystanie z kompleksu sportowego jest bezpłatne.
 7. Wejście na teren kompleksu sportowego jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem niniejszego regulaminu oraz przepisów p.poż i bhp.
 8. Kompleks sportowy jest stale monitorowany i chroniony.
 9. Kompleks sportowy jest czynny w następujących terminach:
  1. planowane zajęcia szkolne dla uczniów w okresie roku szkolnego:
   poniedziałek – piątek godz. 8:00 - 15:00,
  2. w roku szkolnym dla wszystkich chętnych:
   poniedziałek – piątek godz. 15:30 - 21:00,
   sobota 14:30 - 21:30
   niedziela godz. 14:00 - 20:30
  3. w lipcu i sierpniu obowiązuje odrębny harmonogram
   korzystania z obiektu, przygotowany przez instruktora sportu w
   uzgodnieniu ze szkołą podstawową w Pilźnie
 10. Zajęcia sportowe odbywające się w terminach określonych w pkt. 9 koordynuje pełniący dyżur animator sportu.
 11. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego obuwia sportowego z zastrzeżeniem pkt. 12 (na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z małymi korkami z tworzywa sztucznego oraz obuwie typu halowego).
 12. Rozstrzygnięcia dotyczące korzystania z boisk (kompleks sportowy) podejmuje instruktor sportu, który w zależności od sytuacji może: nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju, zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie, nakazać opuszczenie terenu boisk.
 13. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:
  1. używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców,
  2. wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodny z przeznaczeniem boisk, na przykład rower ,motorower, deskorolka, rolki itp. z wyjątkiem pojazdów używanych przez osoby niepełnosprawne,
  3. niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
  4. wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
  5. palenia tytoniu i spożywania alkoholu, wszelkiego rodzaju środków odurzających, wnoszenia jedzenia oraz żucia gumy,
   osobom pod wpływem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych zabrania się uczestniczenia w zajęciach sportowych oraz przebywania na terenie obiektu
  6. zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych,
  7. przeszkadzania w zajęciach lub grze,
  8. zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
  9. wprowadzania zwierząt – z wyjątkiem przewodników osób niewidomych,
  10. korzystania z kompleksu sportowego bez zgody animatora sportu,
  11. przebywania i korzystania z obiektów poza godzinami otwarcia.
 14. Zabrania się korzystania z kompleksu sportowego poza godzinami określonymi w punkcie 9. W przypadku złamania tej zasady, administrator obiektu wzywa ochronę lub Policję.
 15. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z kompleksu decyduje animator sportu.
 16. Użytkownicy kompleksu mogą korzystać z pomieszczeń szatni w porozumieniu z animatorem.
 17. Za zniszczenia powstałe w czasie korzystania z boisk odpowiedzialność materialną ponoszą osoby korzystające.
 18. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem.
 19. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u animatora sportu, który ustala harmonogram imprez oraz rozkład treningów i rozgrywek przeprowadzanych na terenie kompleksu sportowego.
 20. Uwagi dotyczące funkcjonowania kompleksu sportowego można zgłaszać do administratora.
 21. Niezastosowanie się do niniejszego regulaminu rozpatrywane będzie w drodze postępowania karno-administracyjnego, a w szczególnych wypadkach w drodze postępowania karnego.
 22. Osoby korzystające z kompleksu sportowego są zobowiązane do wpisania się do rejestru użytkowników dostępnego u instruktora sportu.
 23. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu, niezgodnie z Regulaminem i poza godzinami funkcjonowania, a także za mienie pozostawione na terenie obiektu

ADMINISTRATOR OBIEKTU